NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ROZHLEDNY CHLUM

Návštěvníkům rozhledny je vstup umožněn pouze na vlastní nebezpečí s tím, že jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu.

 1. Rozhledna je veřejnosti přístupná v provozovatelem určených dnech a hodinách.

 2. Návštěvník je povinen si před vstupem na rozhlednu zakoupit v pokladně rozhledny vstupenku dle platného stanoveného ceníku.

 3. V případě nepříznivého počasí (zejména při bouřce, silném větru, dešti či náledí) si provozovatel vyhrazuje právo rozhlednu uzavřít, popřípadě vykázat návštěvníky z jejích prostor bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.

 4. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy.

 5. Na rozhlednu je zakázán vstup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.

 6. Vstup dětí mladších 12-ti let je dovolen výhradně v doprovodu plně právně způsobilé osoby starší 18-ti let.

 7. Návštěvník trpící závratěmi, strachem z výšek či uzavřených prostor a návštěvník s jiným tělesným nebo duševním stavem nebo postižením, které by mohlo při výstupu na rozhlednu ohrozit na zdraví či životě jeho samotného nebo ostatní návštěvníky, je oprávněn vstoupit na rozhlednu pouze po předchozím zvážení svých schopností a za doprovodu osoby starší 18 let plně právně způsobilé.

 8. Na rozhledně je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových a omamných látek a používání zábavní pyrotechniky.

 9. Při výstupu na rozhlednu a její ochoz je nutné dbát opatrnosti, svého bezpečí a bezpečí ostatních návštěvníků. Je zakázáno vyklánět se z ochozu.

 10. Je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů z ochozu rozhledny.

 11. V případě úrazu je každý z návštěvníků povinen poskytnout první pomoc a neprodleně informovat obsluhu rozhledny.

 12. Je zakázáno poškozování rozhledny a jejího vybavení.

 13. Návštěvníci jsou povinni na rozhledně a v jejím okolí zachovávat pořádek.

 14. Vstup zvířat na rozhlednu je možný jen po předchozím souhlasu obsluhy.

 15. Provozovatel neručí za škodu vzniklou v souvislosti s použitím rozhledny ani za věci odcizené návštěvníkům rozhledny.

 16. Při porušení ustanovení tohoto řádu bude návštěvník z rozhledny vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.

  Návštěvní a provozní řád nabývá účinnosti dne 24.5.2013.

Václav Svoboda , místopředseda KČT, odbor Bolevec Plzeň