NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA
ROZHLEDNĚ CHLUM

Tento návštěvní a provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště, a je bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky a uživatele.

Vstup do prostoru hřiště:

 1. Vybavení a zařízení hřiště slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže. Je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let.

 2. Vstup na hřiště a jeho použití je pouze v době otevření rozhledny a jejího areálu a je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele.

 3. Dětem předškolního věku je povolen vstup na dětské hřiště, a užívání herních prvků a vybavení v prostoru hřiště pouze v  doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let.

 4. Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.

 5. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.

Zákaz vstupu do prostoru hřiště:

 1. Platí pro všechny osoby opilé, podnapilé nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocné přenosnými chorobami.

 2. Platí pro osoby s obuví s jakýmikoli hroty nebo ostrými hranami (kopačky, tretry).

 3. Jsou li herní prvky mokré, kluzké nebo namrzlé. Dále je zakázáno pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.

 4. Vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru hřiště je přísně zakázán.

Provozní pokyny:

 1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem KČT, odbor Bolevec Plzeň, a udržovat je v čistotě. Jezakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat herní a sportovní zařízení. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

 2. Na hřišti je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky, stanovat, nocovat,  manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm i jakýmikoli předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků.

 3. Je zakázáno přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví).

 4. Je zakázáno odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí.

 5. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště.

 6. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

 7. Návštěvníci jsou povinni zajistit si proti krádeži a poškození veškeré své věci, vnesené na hřiště, provozovatel neručí za jejich odcizení, ztrátu nebo poškození.

 8. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním návštěvníkům.

 9. Provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání herních prvků.

Všeobecné pokyny:

 1. Tento provozní řád je pro všechny návštěvníky závazný a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště.

 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

 3. V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště.

Důležitá telefonní čísla:

záchranná služba  155

policie 158

tísňová linka 112

městská policie 156

hasiči 150

Provozovatel: 777 265 413; 777 924 904

 V Plzni dne 1. 6. 2013,  Václav Svoboda , místopředseda KČT, odbor Bolevec Plzeň