KONTAKT

 

KČT ODBOR BOLEVEC PLZEŇ

Brněnská 43, Plzeň, 323 00

 IČO: 75070545

telefon: 777 265 413

e-mail rozhledny: rozhledna-chlum@seznam.cz

web rozhledny: www.rozhlednachlum.cz

facebook rozhledny: www.facebook.com/rozhlednachlum

web odboru: www.kctbolevec.cz

e-mail odboru: info.kctbolevec@seznam.cz